สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 

ลำดับที่

โครงการ

สัญญาจ้างเลขที่

จำนวนเงิน

กำหนดแล้วเสร็จ

เริ่ม

ครบ

ผู้รับจ้าง

1

โครงการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนลาดยาง  สาย ลบ 2005 บ้านโคกเจริญ  ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6,9 

2/2557

1,686,000.-.- บาท

60 วัน

4  มี.ค. 57

2  พ.ค. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

2

โครงการโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3, 5, 8  

3/2557

264,000.- บาท

60 วัน

4  มี.ค. 57

2  พ.ค. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

3

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,2,4,6,7,9,10,11,12

4/2557

1,036,800.- บาท

60 วัน

4  มี.ค. 57

2  พ.ค. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 9 (บริเวณห้วยโพธิ์ทองตอนล่าง)

5/2557

259,000.- บาท

60 วัน

4  มี.ค. 57

2  พ.ค. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

5

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ 2,5,6,7,9   

6/2557

871,000.- บาท

90 วัน

4  มี.ค. 57

1  มิ.ย.  57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

6

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10,11 

7/2557

367,000.- บาท

60  วัน

17  ก.ค. 57

14  ก.ย. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

7

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1,2,3,4,6,8,12

8/2557

1,412,700..- บาท

60 วัน

17  ก.ค. 57

14  ก.ย. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

8

โครงการปูแอสฟัสท์ตริกคอนกรีต  บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 7

9/2557

 

1,146,000.- บาท

60 วัน

17  ก.ค. 57

14  ก.ย. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

9

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ 2,6,7,9,11

10/2557

1,195,000.-  บาท

90 วัน

23 ส.ค. 57

20 พ.ย. 57

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

10

โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟแสงจันทร์) 

11/2557

404,000.- บาท

60 วัน

23 ส.ค. 57

21 ต.ค. 57

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วีรพัฒน์  การโยธา

 
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 

ลำดับที่

โครงการ

สัญญาจ้างเลขที่

จำนวนเงิน

กำหนดแล้วเสร็จ

เริ่ม

ครบ

ผู้รับจ้าง

1

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1

2/2558

1,697,000.- บาท

90 วัน

29  ม.ค. 58

28 เม.ย. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

2

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1,4,7 

3/2558

567,000.- บาท

60 วัน

29  ม.ค. 58

29  มี.ค. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

3

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1,10,11,2,3,7,8,9 

4/2558

1,542,000.- บาท

90 วัน

8  ก.ค. 58

9 ต.ค. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด

4

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,10,11

5/2558

1,870,000.- บาท

60 วัน

7 ก.ค. 58

4 ก.ย. 58

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร็อพเพอร์ตี้พลัส  2013

5

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ 5,9,12

6/2558

571,000.- บาท

60 วัน

7 ก.ค. 58

4 ก.ย. 58

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร็อพเพอร์ตี้พลัส  2013

6.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 6

7/2558

255,000.- บาท

45 วัน

14 ส.ค. 58

27 ก.ย. 58

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร็อพเพอร์ตี้พลัส  2013

7.

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน

8/2558

345,500.- บาท  

60 วัน

14 ส.ค. 58

12 ต.ค. 58

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร็อพเพอร์ตี้พลัส  2013

8.

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 12,3,9 

9/2558

383,000.- บาท

45 วัน

26 ก.ย. 58

9 พ.ย. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด   

9.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ 4,6,7  

10/2558

382,000.- บาท 

60 วัน

26 ก.ย. 58

24 พ.ย. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด   

10.

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคสล. หมู่  5,2,7,8

11/2558

281,000.- บาท 

45 วัน

26 ก.ย. 58

9 พ.ย. 58

บริษัทศรีวังทอง จำกัด   

               
 
 
แผนดำเนินงาน
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา