ประกาศผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.โคกเจริญ


วัน/เดือน/ปี
โครงการ
ดาวน์โหลด
28 มกราคม 2558
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
25 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1,10,11,2,3,7,8,9 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
25 มิถุนายน 2558
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,10,11 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
4 สิงหาคม 2558
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 
 
แผนดำเนินงาน
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา