แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

หัวข้อ
ดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
 - แแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559)
- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
 
 
แผนดำเนินงาน
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
 - แผนดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 - แผนดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 - แผนดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556