นายธีรชัย  ชั่งใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

 
 

 

 

 

 

 

 
 
นางอัญญาดา ประสพศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชมนาท ไวยฉาย
นักพัฒนาชุมชน


นักวิชาการศึกษา

นางสาวสมจิตร ผิวผ่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสำรวย  นามบัวน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปัทมา  เนื่องพระแก้ว
 ครูผู้ดูแลเด็ก


นางณิชาภา  ชินวรวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายรักชาติ ภูจอมแส
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     

 

นางณปภัช  สุริวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสวัสดิ์ สายแสง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางรมฤดี  ฉัตรทอง
ผู้ช่วยสันทนาการ

 

 นายจันทร์  บุญเกตุ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายอนันต์  เพ็งลาภ
นักการ

 

น.ส.ไผ่แก้ว สุวรรณะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางวินัส แสงห้าว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     

นายอนุชา   สตานิคม
คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ   ดนตรี
คนงานทั่วไป

นางสาวกฤษณา  น่วมโต
แม่บ้าน

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

นางสาวนงค์รัก  กิจจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เจ้าหน้าที่พัสดุ


เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ หมีทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางเรณู  อินทสระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 

 

นายโสภณ  โพธิ์ทอง
หัวหน้าส่วนโยธา

 

 

ช่างโยธา


นายอำนาจ  ซาวทองคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา