ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

 


ภาษีบำรุงท้องที่

ระยะเวลาชำระภาษี  มกราคม – เมษายนของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
-  ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตอบต. โคกเจริญ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปีและชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี
-  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ต้องนำไป

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรื นส.3 ก
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดมิเนียมหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตอบต.โคกเจริญ
ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่กองคลัง อบต.โคกเจริญ
กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี
ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากอบต.แล้ว ชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 5. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม – มีนาคมของทุกปี


การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
1.  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ กองคลัง อบต.โคกเจริญ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.  ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3.  ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้งการับโอนเป็นหนังสือต่ออบต.โคกเจริญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

  อัตราภาษีป้าย
1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
3.  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.
-  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
-  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4.  ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไป

 1. รูปถ่ายป้าย
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
 4. ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว