นายจรัญ โกศล
ประธานสภาอบต.โคกเจริญ

 

 

นายวุทธิพงส์  แ่ก่นอ่อน
รองประธานสภาอบต.โคกเจริญ

 

นายธีรชัย  ชั่งใจ
เลขานุการสภาอบต.โคกเจริญ

นายประมวล  นาคตระกูล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1

นางอำพร โมกสีลา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1

นางทะวาย  อินพ่วง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

นายสมชาย ปารวัตร
 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

นางสาวบุปผา นพปรางค์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3

นายบุญเกิด วันดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4

นายพินโย นาเสถียร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4

นายเกรียงศักดิ์  แสงห้าว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5

นายบรรเจิด  ชำนาญแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5

นางสายรุ้ง  อ่อนพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6

นายสมบูรณ์  จำปา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6

นายบุญมี  ปั้นพร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7

นายอำนาจ การะก่าน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7

นางพรสุดา  สุนทโร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

นางจันทร์เพ็ญ  พูลศิริ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8

นายสาธิต ไม้จันทร์ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

นายพิศิษฐ์ ภูมิบ้านค้อ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9

นายประมวล  จำปางาม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10

 

นายไพโรจน์ เพชรรัตน์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11


นางสุธิตา กมลศิลป์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11

 

นายชิด เพ็งราด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12

 

นายนพดล  งามวงศ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 12