มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อบัญญัติอื่น ๆ
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตาม
งานกิจการสภาอบต.โคกเจริญ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
คุ่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม- คอย (Q&A)
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
 
 
ทิ้ง จับ ปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ
ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับ และถูกปรับ
โดนปรับแน่ หากไม่ทิ้งขยะลงถังหรือสถานที่ทิ้งขยะ - ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ /
คายหมากฝรั่งลงพื้น โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท - ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ..รายละเอียด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 ) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
  วันที่ 30 กันยายน 2564 ของอบต.โคกเจริญ...รายละเอียด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.โคกเจริญ ปรเจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...รายละเอียด
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2563
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2564
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 )
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร รุ่นที่ 1
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจอบต.โคกเจริญ
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ( พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 /2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศข้อบัญญัติ อบต.โคกเจริญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2562)
ประกาศข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
ประกาศอบต.โคกเจริญเรื่อง ข้อบัญญัตสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561
ประกาศอบต.โคกเจริญเรื่อง ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเิติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ   
ประกาศประชาสัมพันธ์การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560  
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.243
  ในเขตตำบลโคกเจริญ...รายละเอียด      
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน    
อบต.โคกเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทใหม่เป็นเบอร์ 036 776252   
ประกาศใช้คุ่มือสำหรับบริการประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
   
 
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางศศิประภา ยนปลัดยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญพร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมถ่ายภาพเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เชิญชวนชาวลพบุรี พร้อมใจ นุ่งโจง แต่งไทยทั้งเมือง
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 นางศศิประภา ยนปลัดยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญพร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาฯ ลุกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำความสะอาดในกิจกรรม BIG CLENING DAY
เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดลพบุรีเมืองสะอาด"
ณ ศูนย์กักกันหรือสังเกตุอาการกลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นางศศิประภา ยนแลัดยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ
เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมอำเภอโคกเจริญ ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
นางศศิประภา ยนปลัดยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาฯ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบถังขยะแยกประเภท
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ให้กับหน่วยงานราชการ
วัด โรงเรียนในเขตตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายวุทธิพงส์ แก่นอ่อน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
และ นางศศิประภา ยนปลัดยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ก่อนเข้ารับหน้าที่
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ
เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น
โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ วัดโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
นายจิระศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ
กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน
หลักจากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกประธานสภา
และรองประธานสภา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ