...ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี .การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี .การยื่นแบบ ภ.ป. 1 เพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี ทุกประเภทภาษีสามารถยื่นชำระได้ที่ กองคลัง อบต.โคกเจริญ.
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


my space statistics
 
 
 
 
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ปรกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560  
ประขาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 2560 ของ อบต.โคกเจริญ    
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.243
  ในเขตตำบลโคกเจริญ...รายละเอียด      
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน    
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ปรกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อบต.โคกเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทใหม่เป็นเบอร์ 036 776252   
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอำเภอโคกเจริญเฉพาะในเขตตำบลโคกเจริญ   
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้าง
  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห้นของประชาขนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประขาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 2559 ของ อบต.โคกเจริญ    
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี.....รายละเอียด 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.โคกเจริญ   
ประกาศผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.โคกเจริญ  
ประกาศใช้คุ่มือสำหรับบริการประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง
 
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณฯ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
และเด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก ฯ
นำเทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ลานกีฬาโรงพักเก่าโคกเจริญ
ในวันที่ 14 มกราคม 2560
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มามอบความสุขให้กับเด็กๆ
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล
ประชาชนชาวตำบลโคกเจริญ เดินทางไปกราบบังคมพระบรมศพและแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ตามโควต้ากระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 50 ราย
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ วัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดสามัคคีประชาราม(วัดยางราก)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา09.30 น
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ด้วยความอาลัย
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นวตำบลโคกเจริญ
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2559
(กิจกรรมส่งเสริมสถาบันสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
จัดโดย ศพค.ต.โคกเจริญ ร่วมกับ อบต.โคกเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ
สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ และโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านทะเลทอง ตำบลโคกเจริญ
จัดทำโครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติด
ในนักเรียน(D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยกิจกรรมได้สิ้นสุดลงและมีพิธีปิดโครงการ
เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2559
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอโคกเจริญ
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงาน
โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด
เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ
โดยมี กิจกรรมทั้งในภาคเช้าและภาคเย็น
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะครู ศพด.อบต.โคกเจริญ ร่วมกิจกรรม
โครงการแม่ของหนูคนดีที่ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอโคกเจริญ
พร้อมด้วย นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน
ร่วมกับ อำเภอโคกเจริญ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในตำบล
ออกไปใช้สิทธิในการ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ
และในหมู่บ้านในเขตตำบล

การถ่ายทำรายการเพื่อชุมชน
ในการช่วยเผยแพร่กลุ่มอาชีพการทอผ้ามัดหมี่
ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ
ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
นำโดยท่านอำนวย คลังผา
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 3
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์ฏารบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วน พนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลูกจ้าง
นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย(แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2559
ในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2559 ณ วัดภายในเขตตำบลโคกเจริญ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกเจริญ
เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559