ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

 
 

                

                เดิมตำบลโคกเจริญเป็นหมู่บ้านขึ้นกับ ต.มหาโพธิ อ.โคกสำโรง ต่อมา
ในปี พ.ศ
2489 ได้ยกฐานะเป็นตำบลโคกเจริญ อ.โคกสำโรง และในปี พ.ศ.2530
ต.โคกเจริญ
ได้ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.โคกเจริญและยกฐานะเป็นอำเภอโคกเจริญ  
ในวันที่
4
พ.ย. พ.ศ.2536
                ตำบลโคกเจริญ
จึงเป็นตำบลหนึ่งใน อ.โคกเจริญ  ปัจจุบันประกอบด้วย
12
หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ