ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

                        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ    อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  81  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 120.24  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  75,149  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ             จดตำบลวังทอง  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  กับตำบลตะคร้อ  อำเภอ       ไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์

ทิศใต้                จดตำบลโคกแสมสาร  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก       จดตำบลวังทอง  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก         จดตำบลชอนสมบูรณ์  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  กับตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

สภาพภูมิประเทศและเขตการปกครอง

                 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  ภาคกลาง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีคลองเชิงพะแนง  คลองตะขบ  ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน    ได้แก่

               - หมู่ที่ 1 บ้านหนองถ้ำ                   หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ                      หมู่ที่ 3 บ้านทะเลทอง

              - หมู่ที่ 4 บ้านโคกเจริญ                  หมู่ที่ 5 บ้านโคกเจริญ                    หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ

              - หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระชาย            หมู่ที่ 8 บ้านดินแดง                       หมู่ที่ 9 บ้านภูเขาทอง

             - หมู่ที่ 10  บ้านหนองประดู่              หมู่ที่ 11 บ้านกลุ่มกลาง                  หมู่ที่ 12 บ้านร่วมใจพัฒนา

ประชากร

               ประชากรทั้งสิ้น  7,027  คน  แยกเป็นชาย  3,577  คน หญิง  3,450  คน มีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น  2,151 ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  58.44  คน/ตร.กม.

               

หมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

139

386

177

243

168

188

242

135

209

41

85

138

184

572

266

508

254

306

454

222

353

67

128

263

169

514

263

521

264

320

422

195

316

61

136

269

353

1,086

529

1,029

518

626

876

417

669

128

264

532

รวม

2,151

3,577 

3,450 

7,027

ที่มา:สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เดือน พ.ค. 2552
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

                  อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม รองลงมาเป็นการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรม  รวมถึงการรับจ้างทั่วไป
-  ด้านเกษตรกรรม
      ประชาชนภายในตำบลส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว  อ้อย 
มันสำปะหลัง
-  ด้านการเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และ
นำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ โค สุกร ไก่  เป็นต้น โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ

- ด้านอุตสาหกรรม ยังเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน

การศึกษา

              -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    3          แห่ง
              - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.  3          แห่ง    คือ

          1.       โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ2.       โรงเรียนทะเลทอง3.       โรงเรียนบ้านดินแดง

              -  โรงเรียนมัธยม จำนวน    1          แห่ง  คือ  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

สถาบันและองค์กรเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม

                  

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

1.วัด

 

 

 

 

 

 

 

2. สำนักสงฆ์

(ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด)

8  แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

1 แห่ง

1. วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

2. วัดโพธิ์ชุม

3. วัดทะเลทอง

4.  วัดโคกเจริญ

5. วัดเทพปัญญาราม

6. วัดบ้านดินแดง

7.  วัดป่าโพธิ์ทอง

8.  วัดหนองประดู่กลาง

1. สำนักสงฆ์ป่าธรรมทาน

หมู่ที่  1

หมูที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

   หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 2

 

วัฒนธรรมประเพณี

                    -   ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

1) ประเพณีสงกรานต์

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ตามวิถีวัฒนธรรมแบบ
ไทย  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

2)  ประเพณีบุญบั้งไฟ
งานบุญบั้งไฟนี้ชาวบ้านโคกเจริญได้ปฏิบัติกันมาประจำทุกปี  โดยนิยมจัดในเดือน
 
6  ของทุกปี  ถือกันว่าเป็นประเพณีขอฝนตาม
ความเชื่อของชาวอีสานเพื่อก่อให้เกิดความชุ่มชื่นแก่พันธุ์พืชที่ปลูกอีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน  และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของตำบลโคกเจริญ