องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ลานกีฬาโรงพักเก่าโคกเจริญ ในวันที่ 14 มกราคม 2560