การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ วัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี