นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะครู ศพด.อบต.โคกเจริญ ร่วมกิจกรรม โครงการแม่ของหนูคนดีที่ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ