นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอโคกเจริญ นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด เมื่อวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ