นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นวตำบลโคกเจริญ
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2559
(กิจกรรมส่งเสริมสถาบันสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
จัดโดย ศพค.ต.โคกเจริญ ร่วมกับ อบต.โคกเจริญ