นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์ฏารบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วน พนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลูกจ้าง นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย(แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2559
ในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2559 ณ วัดภายในเขตตำบลโคกเจริญ