วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ