นายสังคม  แก้วสีโส
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ      

 

 
 

 

 
 

นายไพโรจน์  สาลี
รองนายกอบต.โคกเจริญ
คนที่ 1

 

นายฉัฎวราวุฒิ  ชวนชม
 รองนายกอบต.โคกเจริญ
คนที่ 2

 
 

 
 


นางศศิประภา  ยนปลัดยศ
เลขานุการนายกอบต.โคกเจริญ