องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  15250

โทร. 0-3677-6252

mailbox_smallred.gif

นายกอบต.โคกเจริญ     ต่อ 12

mailbox_smallred.gif

ปลัดอบต.โคกเจริญ   ต่อ 14

mailbox_smallred.gif

ส่วนการคลัง            ต่อ 16

mailbox_smallred.gif

ส่วนโยธา                 ต่อ 15

mailbox_smallred.gif

ประชาสัมพันธ์          ต่อ 0

FAX 0-3665-1081 ต่อ 18