ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ
ราคากลาง (บาท)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ   
1,554,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ    
779,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมุ่ 6  
718,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมูที่ 5,7,12  
1,887,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2,3,7,9,10
852,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2,4,7,8,9,10,11
1,141,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12
872,000 บาท