ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

ชื่อโครงการ กำหนดตรวจรับงาน
สถานที่ตรวจรับงาน
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 28 เมษายน 2558 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1,4,7 29 มีนาคม 2558 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1,4,7
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1,10,11,2,3,7,8,9
9 ตุลาคม 2558 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1,10,11,2,3,7,8,9
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ 5,9,12 4 กันยายน 2558 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 5,9,12
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,10,11 4 กันยายน 2558 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1,2,3,4,6,7,8,10,11